Walutomix.pl jest to wygodna i szybka wymiana walut on-line jaką proponuje dla swoich obecnych i nowych klientów firma POLMAX Kantory.

Kursy walut

kupnosprzedaż
CHF5.0013 5.0463
EUR4.8322 4.8722
GBP5.4924 5.5324
USD4.9237 4.9637
2022-10-03 03:34:16
Kurs na żywo: włącz

Regulamin

REGULAMIN KANTORU INTERNETOWEGO walutomix.pl

I.

1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania oraz korzystania przez użytkowników z kantoru internetowego  Walutomix.pl

2. Niniejszy regulamin zgodny jest z wymogami stawianymi przez ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Regulamin określa prawa i obowiązki i zakres odpowiedzialności użytkowników oraz administratora kantoru internetowego  Walutomix.pl

4. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe.

5. Każdy potencjalny użytkownik zobowiązany jest z chwilą rejestracji do zapoznania się i zaakceptowania postanowień regulaminu. Korzystanie z Kantoru Internetowego nie jest możliwe bez wcześniejszej akceptacji postanowień regulaminu.

6.Użytkownicy oraz administrator zobowiązani są do przestrzegania postanowień regulaminu.

 

II. Definicje

Administrator  - POLMAX KANTORY S.A. S.K.A., 66-200 Świebodzin, ul. Poznańska 58

Walutomix.pl – kantor internetowy pod adresem www. walutomix.pl  prowadzony przez Administratora umożliwiający zawieranie transakcji wymiany walut on-line.

Czas pracy kantoru internetowego – od poniedziałku do piątku od godziny 8:30. do 16:30

Data zakończenia transakcji – data w której została złożona przez Administratora dyspozycja przelewu należności objętej transakcją

 

Dzień roboczy – każdy dzień z wyjątkiem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy

 

Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną (możliwość bycia podmiotem praw i obowiązków), która zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Regulaminie dokonała rejestracji na stronie kantoru internetowego oraz utworzono dla niej Konto Użytkownika.

 

Konto Użytkownika – konto prowadzone dla Użytkownika w ramach kantoru internetowego przez Administratora zawierające dane Użytkownika, a także informacje o podejmowanych przez niego czynnościach w ramach kantoru internetowego. Konto jest tworzone po rejestracji Użytkownika w kantorze internetowym w oparciu o niepowtarzalny login i jest zabezpieczone hasłem wybranym przez Użytkownika. Konto służy do zarządzania danymi oraz do wydawania dyspozycji transakcji.

 

Dzień rozliczenia – dzień następujący w ciągu trzech dni roboczych od dnia zawarcia transakcji, w którym następuje rozliczenie transakcji.

 

Nierezydent – osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania za granicą, osoba prawna mająca siedzibę za granicą lub inny podmiot mający siedzibę za granicą posiadający zdolność prawną (możliwość bycia podmiotem praw i obowiązków), znajdujący się za granicą oddział, przedstawicielstwo i przedsiębiorstwo utworzone przez rezydenta, obce przedstawicielstwo dyplomatyczne, urząd konsularny i inne obce przedstawicielstwo oraz misja specjalna i organizacja międzynarodowa, korzystająca z immunitetów i przywilejów dyplomatycznych lub konsularnych

 

Rezydent – osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania w kraju, osoba prawna mająca siedzibę w kraju lub inny podmiot mający siedzibę w kraju posiadający zdolność prawną (możliwość bycia podmiotem praw  i obowiązków), znajdujący się w kraju oddział, przedstawicielstwo i przedsiębiorstwo utworzone przez nierezydenta, polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne, urząd konsularny i inne obce przedstawicielstwo oraz misja specjalna, korzystająca z immunitetów i przywilejów dyplomatycznych lub konsularnych

 

Login i hasło – niepowtarzalne dane wprowadzone przez Użytkownika podczas rejestracji w kantorze internetowym, służą do uzyskiwania dostępu do Konta Użytkownika, nie mogą być ujawniane osobom trzecim.

 

Adres email Użytkownika – adres poczty elektronicznej Użytkownika wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji w kantoru internetowego.

 

Rachunek Użytkownika – rachunek rozliczeniowy Użytkownika w Banku obsługiwanym przez kantor internetowy wskazany przez Użytkownika; w przypadku dokonywania transakcji wymiany walut Użytkownik zobowiązany jest do posiadania rachunku prowadzonego w złotych polskich oraz rachunku prowadzonego w walucie będącej przedmiotem transakcji

 

Waluta bazowa – waluta, której cena jednostkowa jest wyrażona w walucie nie bazowej

 

Waluta nie bazowa – waluta, w której jest wyrażona cena jednostki waluty bazowej

 

Kurs walutowy – ustalony w momencie zawierania transakcji kurs wymiany jednostki waluty bazowej na walutę nie bazową

 

Kwota transakcji – wyrażona w walucie bazowej kwota będąca przedmiotem transakcji wymiany walut

 

Potwierdzenie otrzymania zlecenia – potwierdzenie otrzymania zlecenia wymiany walut wygenerowane przez Administratora i przesłane drogą mailową na Adres email Użytkownika niezwłocznie po otrzymaniu zlecenia

 

Potwierdzenie zlecenia przelewu – potwierdzenie zlecenia przez Administratora przelewu należności Użytkownika wynikającej z zawartej transakcji przesłane drogą mailową na Adres e-mail Użytkownika niezwłocznie po dokonaniu zlecenia przelewu.

 

Transakcja wymiany walut – transakcja, której przedmiotem jest kupno lub sprzedaż określonej ilości jednostek waluty bazowej za walutę nie bazową według kursu walutowego

 

III. Rejestracja w Kantorze Internetowym

1.Aby dokonać rejestracji w kantorze internetowym, należy wskazać niepowtarzalny login i hasło, którym się będzie posługiwać. Hasło musi się składać z od 8 do 10 znaków i musi zawierać małe i duże litery oraz cyfry. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Użytkownikowi będące następstwem przekazania przez niego hasła osobom trzecim.

2.Po uzyskaniu potwierdzenia, iż dany login jest dostępny, należy zapoznać się z regulaminem i go zaakceptować.

3.Po akceptacji regulaminu na Adres e-mail Użytkownika przesłany zostanie mail z linkiem aktywującym konto. Użytkownika. W celu rejestracji w kantorze internetowym należy kliknąć link aktywujący.

4.Rejestracja w kantorze internetowym następuje po wykonaniu przez Użytkownika wszystkich czynności opisanych w ust. 1-3.

5.Przed dokonaniem pierwszej transakcji wymiany walut Użytkownik zobowiązany jest uzupełnić swoje dane:

 

 

a)  w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej:

 

- imię i nazwisko

 - adres zamieszkania

 - nr telefonu komórkowego

 - obywatelstwo

 - PESEL

- nr seryjny dokumentu tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu)

 

b) w przypadku pozostałych podmiotów:

 

- nazwa

- rodzaj działalności

- imię i nazwisko osoby rejestrującej Użytkownika

 - adres siedziby

 - nr telefonu komórkowego osoby rejestrującej Użytkownika

- NIP Użytkownika (jeśli posiada)

- REGON Użytkownika (jeśli posiada)

 - numer w rejestrze

 

A nadto należy oświadczyć o wyrażeniu zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych Użytkownika na potrzeby funkcjonowania kantoru internetowego.

 

IV. Podawanie, weryfikacja i przetwarzanie danych

1.Użytkownik zobowiązany jest do podania pełnych danych zgodnych z rzeczywistością.

2.Użytkownik nie ma prawa podawać danych podmiotów, których nie ma prawa reprezentować.

3.Administrator ma prawo weryfikować dane podane przez Użytkownika. W przypadku negatywnej weryfikacji Administrator ma prawo do zablokowania możliwości korzystania z Konta Użytkownika bądź jego usunięcia.

4.W przypadku gdy osoba rejestrująca Użytkownika powołała się na udzielone mu pełnomocnictwo do reprezentowania Użytkownika Administrator przed aktywacją Konta Użytkownika ma prawo domagać się nadesłania odpisu pełnomocnictwa w oryginale lub w formie elektronicznej.

5.Administrator zbiera i przetwarza podane przez Użytkowników dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką ochrony prywatności.

 

 

 

V. Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

1.Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż działalność prowadzona przez Administratora w ramach Kantoru Internetowego podlega ustawie z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

2.Administrator w wykonaniu postanowień w/w ustawy ma prawo na każdym etapie rejestracji w Kantorze Internetowym bądź realizacji konkretnej transakcji zażądać od Użytkownika dodatkowych informacji bądź przedłożenia określonych dokumentów w celu zapewnienia, iż działania Użytkownika nie są związane z praniem brudnych pieniędzy i finansowaniem terroryzmu.

3.W szczególności Administrator ma prawo zażądać informacji w celu ustalenia, czy Użytkownik zajmuje eksponowane stanowisko polityczne.

4.Administrator w wykonaniu postanowień w/w ustawy ma prawo na każdym etapie wstrzymać wykonanie transakcji, rozwiązać zawartą umowę z Użytkownikiem, a także do poinformowania o zleconej transakcji Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

 

 

VI. Zlecenie

1. Przy wykorzystaniu Kantoru Internetowego Użytkownik i Administrator zawierają umowy wymiany walut.

2. Zlecenie zawarcia umowy wymiany walut składane będzie przy wykorzystaniu formularza przeprowadzenia transakcji i określać będzie:

a. rodzaj transakcji (kupno lub sprzedaż)

b. walutę bazową i nie bazową

c. dane dotyczące rachunku bankowego prowadzonego w walucie, w której nastąpić powinna płatność ze strony Administratora obejmujące numer rachunku oraz dane właściciela rachunku

3. Zlecenie uważane będzie za złożone w momencie dotarcia do systemu teleinformatycznego Administratora informacji o zatwierdzeniu przez Użytkownika złożenia zlecenia poprzez kliknięcie przycisku „Potwierdzam złożenie zlecenia”. Moment złożenia zlecenia uważany będzie za wiążący dla określenia kursu walutowego danej transakcji. Z chwilą złożenia zlecenia umowa wymiany walut uważana będzie za zawartą.

4. Po otrzymaniu zlecenia Administrator prześle na Adres e-mail Użytkownika Potwierdzenie otrzymania zlecenia obejmujące warunki transakcji, w szczególności kwotę transakcji, kurs walutowy oraz wysokość należności, którą Użytkownik zobowiązany jest przekazać na rachunek bankowy Administratora.

5. Do czasu przyjęcia do realizacji transakcja będzie widnieć na Koncie Użytkownika jako oczekująca.

6. Transakcja uważana będzie za przyjętą do realizacji przez Administratora z chwilą wprowadzenia przez Użytkownika do Kantoru Internetowego zlecenia jeśli należność wynikająca z transakcji zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym Administratora w Czasie Pracy Kantoru Internetowego w dniu zlecenia. Jeżeli zaksięgowanie należności Użytkownika na rachunku bankowym Administratora nastąpi po tym czasie, przyjmuje się, iż przyjęcie transakcji do realizacji nastąpiło w dniu zaksięgowania należności, jeśli zaksięgowanie miało miejsce przed końcem Czasu Pracy Kantoru Internetowego w danym dniu, bądź w następnym Dniu roboczym z początkiem Czasu Pracy Kantoru Internetowego jeśli zaksięgowanie miało miejsce po upływie Czasu Pracy Kantoru Internetowego w danym dniu.

 

 

VII. Rozliczenie zlecenia

1.Użytkownik zobowiązany jest do przelewu należności z tytułu dokonanego zlecenia nie później niż w dniu dokonania zlecenia w Czasie Pracy Kantoru Internetowego (czyli dniu, w którym przesłał zlecenie do Kantoru Internetowego, przyjęcie transakcji do realizacji może nastąpić w innym dniu) z rachunku bankowego prowadzonego w tym samym banku, w którym prowadzony jest rachunek wskazany przez Użytkownika w zleceniu.

2.Rozliczenie transakcji przez Administratora następować będzie w terminie do 8 godzin roboczych od daty przyjęcia transakcji do realizacji. W tym czasie Administrator dokona zlecenia przelewu należności Użytkownika z tytułu dokonanej transakcji na Rachunek rozliczeniowy Użytkownika wskazany w zleceniu.

3.Niezwłocznie po dokonaniu zlecenia Administrator prześle na Adres e-mail Użytkownika potwierdzenie zlecenia przelewu należności Użytkownika.

 

VIII. Odstąpienie od transakcji

1.W przypadku gdy Użytkownik nie dokona przelewu należności w dniu dokonania zlecenia będzie to potraktowane jak odstąpienie przez Użytkownika od transakcji za zapłatą kwoty odstępnego w kwocie 4 % wymaganej należności.

2.Administrator niezwłocznie po stwierdzeniu okoliczności opisanej w ust. 1 prześle na Adres e-mail Użytkownika informację o rozwiązaniu transakcji na skutek odstąpienia przez Użytkownika ze wskazaniem wysokości należności, którą Użytkownik zobowiązany jest przekazać na rzecz Administratora z tytułu odstąpienia.

3.Administrator uprawniony jest do pobrania należności, o której mowa w ust. 1 i 2, z kwot przekazanych przez Użytkownika bądź z kwot, które Administrator zobowiązany jest przekazać Użytkownikowi również w przypadku, gdy kwoty te wyrażone są w innej walucie. W takim przypadku na potrzeby pobrania kwotę waluty przelicza się wg kursu wymiany z momentu pobrania.

 

IX. Rozliczanie nadwyżek i niedopłat

1. Wszelkie nadwyżki kwot pozostałe po pobraniu opisanym w pkt IX ust. 3 Administrator przekaże Użytkownikowi w ciągu trzech dni roboczych od pobrania.

2. Postanowienie ust. 1 stosuje się odpowiednio do nadwyżki powstałej w wyniku przekazania przez Użytkownika Administratorowi kwoty wyższej od należnej.

3. W przypadku przekazania przez Administratora Użytkownikowi kwoty wyższej od należnej, Użytkownik zobowiązany jest do zwrotu nadwyżki w terminie jednego dnia roboczego od otrzymania na Adres e-maila Użytkownika informacji o istniejącej nadwyżce.

4. W przypadku przekazania przez Administratora Użytkownikowi kwoty niższej od należnej, Administrator zobowiązany jest do dopłaty w terminie jednego dnia roboczego od otrzymania informacji o istniejącej nadwyżce.

 

X. Anulowanie transakcji

1. Administrator ma prawo odstąpić od zawartej umowy wymiany walut w przypadku:

a. stwierdzenia podania przez Użytkownika nieprawdziwych danych podczas rejestracji

b. stwierdzenia przypadków niszczenia, uszkadzania, usuwania, zmieniania lub utrudniania dostępu do danych informatycznych zawartych w Kantoru Internetowego albo wystąpienia zakłóceń lub innych okoliczności uniemożliwiających automatyczne przetwarzanie, gromadzenie lub przekazywanie takich danych

c. gdy z przyczyn technicznych dane podawane w Kantoru Internetowego, w szczególności kursy walut odbiegają od rzeczywistych danych

d. wystąpienia okoliczności niezależnych od Administratora powodujących wadliwość funkcjonowania systemu transakcyjnego

2. W przypadku gdy odstąpienie nastąpiło z przyczyn opisanych w ust. 1 lit a i b, Użytkownik zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Administratora kary umownej w wysokości 5 % kwoty transakcji. Obowiązek zapłaty kary umownej niezależny jest od powstania szkody i nie wyklucza dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. Pkt IX ust. 3 stosuje się odpowiednio.

3. O odstąpieniu od umowy Administrator powiadamia Użytkownika przesyłając stosowną informację na Adres e-mail Użytkownika.

4. W przypadku odstąpienia od umowy Administrator zobowiązany jest do zwrotu Użytkownikowi otrzymanej wcześniej kwoty w terminie dwóch dni roboczych od odstąpienia z zastrzeżeniem postanowień ust. 2.

 

XI. Usunięcie konta

1. Administrator ma prawo usunąć Konto Użytkownika w przypadku:

a. stwierdzenia podania przez Użytkownika nieprawdziwych danych podczas rejestracji

b. stwierdzenia przypadków niszczenia, uszkadzania, usuwania, zmieniania lub utrudniania dostępu do danych informatycznych zawartych w Kantorze Internetowym albo wystąpienia zakłóceń lub innych okoliczności uniemożliwiających automatyczne przetwarzanie, gromadzenie lub przekazywanie takich danych,

c. rażącego bądź uporczywego naruszania postanowień Regulaminu przez Użytkownika

2. O usunięciu Konta Użytkownika Administrator powiadamia Użytkownika przesyłając stosowną informację na Adres e-mail Użytkownika.

3. Użytkownik może samodzielnie dokonać usunięcia Konta Użytkownika.

4. W przypadku usunięcia Konta Użytkownika Administrator zobowiązany jest do zwrotu Użytkownikowi otrzymanej wcześniej kwoty w terminie dwóch dni roboczych od dnia usunięcia Konta Użytkownika po potrąceniu ewentualnego odszkodowania z tytułu szkód wyrządzonych przez Użytkownika. Pkt IX ust. 3 stosuje się odpowiednio.

 

XII. Dokumentowanie transakcji

1. Z tytułu przeprowadzonych transakcji Administrator wystawiać będzie faktury VAT.

2. Przed przystąpieniem do dokonania zlecenia Użytkownik zobowiązany jest do dokonania wyboru, czy chce otrzymać fakturę elektroniczną czy w formie papierowej.

3. W przypadku wyboru doręczania faktur w formie papierowej Użytkownik zobowiązany będzie do pokrycia kosztu ich przesłania w kwocie 5 zł. Opłata ta zostanie doliczona do należności, którą Użytkownik zobowiązany jest przekazać na rzecz Administratora w ramach danej transakcji.

 

XIII. Kontakt

1. Wszelkie uwagi co do funkcjonowania Kantoru Internetowego Użytkownik może przekazywać Administratorowi przy wykorzystaniu formularza kontaktu lub przy pomocy poczty elektronicznej.

2. Administrator zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi na pytania, uwagi i wątpliwości Użytkownika dotyczące funkcjonowania Kantoru Internetowego oraz poszczególnych transakcji Użytkownika w terminie trzech dni roboczych od otrzymania zapytania. Udzielenie odpowiedzi następuje na Adres e-mail Użytkownika.

 

XIV. Polityka prywatności

1. Użytkownik w celu korzystania z usług Kantoru Internetowego powinien wyrazić zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb realizacji procesu zamówienia, obsługi posprzedażowej (reklamacji) i w celach promocyjnych. Wyrażenie zgody ma charakter dobrowolny. Brak wyrażenia zgody na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb realizacji procesu zamówienia uniemożliwia korzystanie z usług Kantoru Internetowego.

2. W odniesieniu do danych osobowych przekazanych przez Użytkownika Administrator pełni funkcję administratora danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

3. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania, a także ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie i gromadzenie swoich danych osobowych, przy czym w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie i gromadzenie danych osobowych dla potrzeb realizacji procesu zamówienia jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy Użytkownik nie ma żadnego zamówienia trakcie realizacji.

4. Dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane osobom trzecim bez zgody Użytkownika.

5. Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie dokonać aktualizacji danych osobowych w przypadku, gdyby uległy one zmianie. W przypadku niedokonania aktualizacji danych osobowych Użytkownika, w wypadku, gdy uległy one zmianie, Administrator jest uprawniony do zawieszenia świadczenia usług wobec Użytkownika.

6. W kwestiach nieuregulowanym powyżej zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i przepisy wykonawcze do tej ustawy.

 

XV. Postanowienia końcowe

1.Niniejszy regulamin wchodzi w życie w dniu 01.02.2013 r.

2.O wszelkich zmianach Regulaminu Administrator zobowiązany jest powiadamiać Użytkownika poprzez przesyłanie informacji o projektowanych zmianach na Adres e-mail Użytkownika.

3.W przypadku gdy Użytkownik w terminie 14 dni od otrzymania informacji o projektowanych zmianach nie usunie Konta Użytkownika, uważa się to za akceptację projektowanych zmian w Regulaminie.

do góry
zamknij